โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕๙-๖๐  “แต่งบทประพันธ์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง แต่งบทประพันธ์							เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๕. แต่งบทประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้

สาระการเรียนรู้
      คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๕. แต่งบทประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนฟังแถบบันทึกเสียง  การอ่านโคลงสี่สุภาพ
      ๒. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
      ๓. นักเรียนฝึกหัดโยงเส้นสัมผัสคำประพันธ์จากใบกิจกรรมเรื่อง  การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
      ๔. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม   กลุ่มละ ๖ คน
      ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ   กลุ่มละ ๑ บท
      ๖. นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่ม  ออกนำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
      ๔. ใบกิจกรรมเรื่อง  การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ
      ๕. แถบบันทึกเสียงการอ่านโคลงสี่สุภาพ
      ๖. แบบประเมินการนำเสนอผลงานกลุ่ม