ความสัตย์สุจริต

จากนำเรื่อง :

        ความเรียงเรื่องความสัตย์สุจริต   เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดธรรมจริยา   ซึ่งเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น   เทพหัสดิน  ณ อยุธยา)    เรียบเรียงเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖    ความสัตย์สุจริตเป็นธรรมอันประเสริฐที่มนุษย์จะต้องมี    ก่อนที่จะนำไปสู่ธรรมอื่นๆ  ความสัตย์สุจริตคือ  การรักษากาย   วาจา   ใจ   ให้จริงอยู่เสมอ    ผู้ที่รักษาได้จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเองและผู้อื่น