โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒“ถอดความจากคำประพันธ์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ถอดความจากคำประพันธ์						เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๔. เขียนถอดความจากคำประพันธ์ให้เป็นภาษาที่สละสลวยได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. การถอดคำประพันธ์
      ๒. หลักการถอดคำประพันธ์
      ๓. ตัวอย่างการถอดคำประพันธ์


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๔. เขียนถอดความจากคำประพันธ์ให้เป็นภาษาที่สละสลวยได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนฟังครูยกตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ  ๑  บท   จากตัวอย่างในเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การถอดคำประพันธ์  และอธิบายความหมายของถ้อยคำสำนวน
      ๒. นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงใจความให้เป็นประโยคที่สละสลวย
      ๓. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การถอดคำประพันธ์
      ๔. นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของถ้อยคำ   สำนวนและเรียบเรียงเป็นประโยคที่สละสลวย   จากกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง   การถอดคำประพันธ์
      ๕. นักเรียนนำเสนอผลงานของตนหน้าชั้นเรียนตามลำดับ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงาน
      ๓. สังเกตการทำงาน


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน ท.๓๐๕  เรื่อง การถอดคำประพันธ์
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล