แบบทดสอบ เรื่อง  เขียนโทรเลข

 ๑) ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนการส่งโทรเลข  ซึ่งต่างกับการส่งจดหมาย
 ก. เสียอากรหรือค่าธรรมเนียม
 ข. ต้องเขียนข้อความถึงผู้รับ
 ค. ระบุที่อยู่ของผู้รับ
 ง. การกรอกแบบฟอร์ม

 ๒) ข้อใดแสดงว่าผู้กรอกข้อความในโทรเลขไม่มีความรอบคอบ
 ก. ไม่กรอกที่อยู่ของตนเอง
 ข. ไม่ทราบที่อยู่ของของผู้รับ
 ค. ไม่กรอกข้อความให้เต็มทุกช่อง
 ง. เขียนจำนวนเงินโดยใช้ตัวเลข

 ๓) "อ๊อดป่วยมากอยู่โรงพยาบาล"
    ข้อความในโทรเลขฉบับนี้บกพร่องอย่างไร
 ก. ข้อความทำให้ผู้รับตกใจเกินเหตุ
 ข. ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆ ของสารที่ส่ง
 ค. ไม่แจ้งชื่อผู้ส่งสาร
 ง. ทุกข้อรวมกัน