เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การเขียนโทรเลข


            โทรเลข

            โทรเลขเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้ส่งสารได้รวดเร็ว   แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้เร็วกว่าโทรเลข  เช่น   โทรศัพท์  โทรสาร(FAX)   แต่เทคโนโลยีสื่อสารเหล่านี้ก็สะดวกเฉพาะผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่มีเครื่องรับและเครื่องส่งเท่านั้น   บุคคลทั่วไปจึงยังใช้โทรเลขในการสื่อสารอยู่

            ข้อควรคำนึงในการใช้โทรเลข

            ๑. การใช้โทรเลขเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง   จึงต้องคำนึงถึงผู้ส่งสาร  สาร  ผู้รับสารและผลตอบสนองของผู้รับสารด้วย

            ๒. ศึกษาแบบฟอร์มโทรเลขให้เข้าใจ   แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้อง

            การเขียนข้อความในโทรเลข

            ด้วยเหตุที่ค่าธรรมเนียมการส่งโทรเลขคิดค่าส่งตามจำนวนคำ     ผู้ส่งโทรเลขจึงควรใช้  ข้อความที่ประหยัดที่สุด    การเขียนข้อความในโทรเลขจึงควรปฏิบัติดังนี้

            ๑. ไม่ต้องเขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเหมือนการเขียนจดหมาย     เพราะเป็นการสิ้นเปลือง

            ๒. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน  เช่น   “เลื่อนนัด”  ให้ใช้ว่าเลื่อนนัดได้เลย

            ๓. การเขียนตัวเลข   อาจเกิดความผิดพลาดได้  จึงควรเขียนเป็นตัวอักษร  จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิด   โดยเฉพาะการใช้โทรเลขในงานธุรกิจ  เช่น   สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาท   แทนการเขียนว่า   ๒,๘๗๐,๐๐๐  บาท

            ๔. ไม่จำเป็นต้องใช้คำนำหน้านาม   เพราะผู้รับโทรเลขคือผู้ที่เราต้องการสื่อสารด้วยอยู่แล้ว   ให้เริ่มข้อความได้เลย  เช่น   ส่งโทรเลขถึงมารดาว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้าน  ให้มารดาไปรับด้วยก็เริ่มข้อความว่า


                        มาบ้านวันที่แปด  เช้า  รับที่สถานีรถไฟด้วย

                                                                                    ตุ่ม


            ๕. ระวังอย่าประหยัดถ้อยคำ   จนทำให้ผู้รับเข้าใจผิด   จะทำให้เกิดผลเสียโดยใช่เหตุ   อย่างไรก็ตาม  ข้อความในโทรเลขจะชัดเจนหรือคลุมเครือนั้น   ขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือประสบการณ์ร่วมของผู้ส่งสารและผู้รับโทรเลขด้วย