โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑ (เขียนโทรเลข)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนโทรเลข							เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๓. เขียนโทรเลขได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ชัดเจน

สาระการเรียนรู้
      ๑. ขั้นตอนการส่งโทรเลข
      ๒. การกรอกแบบส่งโทรเลข
      ๓. ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำ  สำนวน  ในการเขียนส่งข้อความ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๓. เขียนโทรเลขได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ชัดเจน

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนอภิปรายพิจารณาการใช้สำนวนภาษาในการส่งข้อความโทรเลข  เมื่อครูบอกสถานการณ์สมมติให้
      ๒. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  ๕-๗ คน
      ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนข้อความโทรเลข  การกรอกแบบส่งโทรเลข  จากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การเขียนโทรเลข
      ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม  จากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การเขียนโทรเลข  โดยการอภิปรายกลุ่ม  สรุปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อรายงานหน้าชั้น
      ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกรายงานหน้าชั้นเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเขียนโทรเลข
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม