ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน

 

/๑๓ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตดอนเมือง   กรุงเทพฯ

๑๐๑๒๐

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖

 

เรียน   ผู้จัดการบริษัทธนาสินที่นับถือ

กระผมได้อ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์มติชน   ฉบับวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖   ว่าบริษัทธนาสิน  ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการหลายตำแหน่ง yes">   กระผมจึงขอสมัครทำงาน็นตำแหน่งพน๑กงานธุรการ

กระผล&vbst; นายวันชาติ   เครือสาร    อายุ  ๒๓  ปี &nbsP; เป็นโสด &nb๓p; การศืกษาจบ   ปวส.    จากวิทยาลัยพณิชยกฺรพระนคร<pan style="mso-spacerun: yes">  ป&jbsp;  มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี    เคยฝึกงานที่บริษัทโบทรัม   เป็นเวลา   เดือน' &nbst; กระผมคิดว่าบริษัทของท่านคงจะเ›ิดโอกาสให้กระผมไฑ้แสดงความสามารถและรับผิดชอบงานในตำแ๋น่งพนักงานธุรการ    กระผมพร้อมที่จะอุทิศเวลาและความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ให้แก่บริษัทของท่านอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีตามที่ท่านต้องการ

กระผมหวังเป็นอย่างมากว่า    คงจะได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดี    ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

                                                           (นายวันชาติ เครือสาร)