เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง  การเขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ

องค์ประกอบและรูปแบบของจดหมาย

           จดหมายไม่ว่าจะเป็นจดหมายประเภทใด  จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้

            . ที่อยู่ของผู้เขียน         เริ่มจากส่วนที่    ของกระดาษ

            . วัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย  เริ่มจากกึ่งกลางของกระดาษ

                  การเขียนวันที่   มี    รูปแบบ  คือ

                  .๑ วันที่เต็ม        ตัวอย่าง   วันที่  ๒๕  เดือนกุมภาพันธ์  ..๒๕๔๖

                  .๒ วันที่ย่อ         ตัวอย่าง    ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖

. คำขึ้นต้น    ห่างจากริมกระดาษด้านซ้ายเข้ามา    นิ้ว (ข้อความที่ต่อจาก  เรื่อง  หรือ  เรียน   ต้องห่างออกไปประมาณ    ช่วงตัวอักษร)

            . เนื้อหา    ห่างจากริมกระดาษด้านซ้ายเข้ามาประมาณ    นิ้ว

            . คำลงท้าย    อยู่ตรงกับวันที่   จะใช้ข้อความว่า   ขอแสดงความนับถือ

. ชื่อผู้เขียน    จะแบ่งเป็นบรรทัดลายเซ็น     (ชื่อที่ไม่มีคำนำหน้าว่า นาย , นาง, .. ถือเป็นลายเซ็น)  บรรทัดต่อมาเป็นชื่อ–สกุล   ตัวบรรจงโดยมีคำนำหน้า  และอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ   (ลายเซ็นและชื่อตัวบรรจง  ต้องอยู่กึ่งกลางของคำลงท้าย)

            การเขียนจดหมาย     ทุกบรรทัดจะต้องเว้นระยะห่างจากริมขวาเข้ามาประมาณ     .–๑  ซม.   เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบ

รูปแบบการเขียนจดหมายทั่วไป

ที่อยู่………………………………

 

                                                            วันที่ …………………………..

เรื่อง  …………………………………………..

เรียน  ………………………………………….

            เนื้อหา ..…………………………………………………….............................................

...............................................................................................................

            คำจบเนื้อความ …………………………………..

                                                            ขอแสดงความนับถือ

                                                            ……………………..

                                                            (…………………….)

หลักการเขียนจดหมาย

            ในการเขียนจดหมายทุกประเภท  ควรคำนึงถึงหลักการเขียนจดหมาย  ดังนี้

            . เขียนให้สะอาดเรียบร้อย  ไม่มีรอยขีดฆ่า  ขูด  ลบ

            . เขียนให้อ่านง่าย  และผู้อ่านเข้าใจความประสงค์ได้ชัดเจน

            . ใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามลักษณะภาษาไทยที่ดี

            . เขียนให้ได้เนื้อความสำคัญ  มีสาระ  กะทัดรัด  ไม่วกวน

            . เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมาย

            . การจ่าหน้าซอง  ต้องเขียนชัดเจนถูกต้อง และใส่รหัสไปรษณีย์ด้วย

ระเบียบการส่งจดหมายทางไปรษณีย์

            การส่งจดหมายทางไปรษณีย์  มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

.         จดหมายมีน้ำหนักทั่วไป  ๒๐  กรัม

.         ซองกว้างยาว  ไม่ต่ำกว่า    X  ๑๔ เซนติเมตร

.         การแบ่งส่วนหน้าซองมีระเบียบดังนี้

 

 

ช่องที่              เขียนชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้ฝาก  ถ้าไม่พอจะเขียนด้านหลังซองก็ได้

ช่องที่              ใช้ปิดดวงตราไปรษณียากร

ช่องที่ ๔,            เว้นว่างไว้สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ช่องที่ ๕,,,            ใช้จ่าหน้าถึงผู้รับ

 

การส่งจดหมายผิดระเบียบ

            จดหมายที่ไม่ผนึกค่าไปรษณียากรหรือผนึกไม่ครบ    มีระเบียบปฏิบัติดังนี้   คือ

            . ส่งทางธรรมดาภายในประเทศจะส่งไปยังผู้รับ  ผู้รับจะถูกปรับเป็นเงินสด

๒. ถ้าส่งแก่ผู้รับไม่ได้  หรือผู้รับไม่ยอมเสียค่าปรับ   จะส่งคืนแก่ผู้ส่งโดยเรียกค่าปรับ     ถ้าส่งคืนผู้ส่งไม่ได้  หรือผู้ส่งไม่ยอมเสียค่าปรับ   จะจำหน่ายหรือทำลายต่อไป