โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖๘-๖๙
“เขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ						เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๒. เขียนจดหมายติดต่อกิจธุระได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. ความหมายของการเขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ
      ๒. หลักเกณฑ์ความหมายของการเขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ
      ๓. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมาย


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๒. เขียนจดหมายติดต่อกิจธุระได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖ คน
      ๒. แต่ละกลุ่มศึกษา, อภิปรายสรุปความจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเขียนจดหมาย ติดต่อกิจธุระ
      ๓. ตัวแทนกลุ่มรายงานผลการสรุปหน้าชั้นเรียน
      ๔. นักเรียนและครูอภิปรายสรุปเรื่องการเขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเขียนจดหมายติดต่อกิจธุระ
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม