เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง ย่อความ

 

         หลักเกณฑ์ย่อความ

           ย่อความคือ  การตัดทอนข้อความซึ่งมีอยู่ยืดยาวให้สั้นลง   โดยรักษาสาระสำคัญเดิมไว้

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการย่อความ  มีดังนี้

            ๑. มีแบบการขึ้นต้นย่อความ

            ๒. การย่อความควรทำเป็นขั้นๆ  คือ

                  ๒.๑ อ่านข้อความนั้นๆ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อน

                  ๒.๒ จับใจความประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า

                  ๒.๓ จับใจความประโยคประกอบใหญ่หรือที่มีใจความเด่น

                  ๒.๔ นำใจความของประโยคใจความสำคัญปละประโยคประกอบใหญ่หรือที่มีใจความเด่นมาเรียบเรียงใหม่

                  ๒.๕ ย่อความมีสองขนาด    ย่อความอย่างสั้นที่สุดประกอบด้วยใจความของประโยคในความสำคัญอย่างเดียว   ย่อความอย่างธรรมดาประกอบด้วยใจความของประโยคในความสำคัญและประโยคประกอบใหญ่หรือที่มีความเด่นทั้งหมด

                  ๒.๖ ข้อความที่เรียบเรียงใหม่   จะต้องใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง   ห้ามยกข้อความเดิมโดยมิได้ดันแปลงแก้ไขสำนวนเดิมมาก่อน

                  ๒.๗ ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑  หรือ     เป็นบุรุษที่ ๓

                  ๒.๘ ถ้าข้อความเดิมใช้ราชาศัพท์ตามชั้นของบุคคลก็ให้คงราชาศัพท์นั้นๆ ไว้

                  ๒.๙ ถ้าข้อความเดิมเป็นร้อยกรอง   ต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้ว

                  ๒.๑๐ ใจความที่ย่อแล้วควรเขียนติดต่อกันไป    ไม่ต้องย่อหน้าตามข้อความเว้นแต่ข้อความเดิมเป็นเรื่องต่างกัน   แยกกันไปเป็นตอนๆ อยู่แล้ว

 

          แบบการขึ้นต้นย่อความ

            ๑. ย่อความเรียงร้อยแก้วธรรมดา   ขึ้นต้นดังนี้

            ย่อเรื่อง.......................... ..............................ของ(ชื่อผู้แต่ง) ........................................จากหนังสือ............................ หน้า...................ความว่า

            ๒. ย่อจดหมาย   ขึ้นต้นดังนี้

            จดหมายของ............... ........................................ถึง......... .........................................ลงวันที่........เดือน............พ.ศ. ............................ความว่า

            ๓. ย่อคำประกาศ  แถลงการณ์  คำสั่ง  ระเบียบ   ขึ้นต้นดังนี้

            คำประกาศของ............................เรื่อง............................ลงวันที่............................ความว่า

            ๔. ย่อคำปราศรัย  สุนทรพจน์  พระราชดำรัส   ขึ้นต้นดังนี้

            คำปราศรัยของ............................แก่...............................เนื่องใน............................ทาง(สถานที่  สื่อที่กล่าว) ............................ณ วันที่............................ความว่า

            ๕. ย่อปาฐกถา  คำบรรยาย  คำสอน   ขึ้นต้นดังนี้

            คำบรรยายของ............................เรื่อง............................แก่............................ที่............................ ณ วันที่............................เวลา............................ความว่า

๖. ย่อคำประพันธ์   ขึ้นต้นว่า

คำประพันธ์ประเภท............................เรื่อง............................ของ............................ตอน............................ความว่า