แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
เรื่องการเขียนย่อความ


เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  (คลิกเม้าท์ที่คำตอบ)

๑. ถ้าจะย่อบทความ  ควรเขียนย่อหน้าที่ ๑  ตรงกับข้อใด
     ก. ย่อความจาก...........เรื่อง..........ของ.........ความว่า
     ข. ย่อความเรื่อง...........จาก..........ของ.........ความว่า
     ค. ย่อความของ...........เรื่อง..........จาก.........ความว่า
     ง. ย่อความเรื่อง...........ของ...........จาก.........ความว่า


๒. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การย่อความ
     ก. คงคำราชาศัพท์ไว้
     ข. คงคำสรรพนามเดิมไว้
     ค. ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง
     ง. ถ้าเป็นร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์ก่อน


๓. ข้อใดสรุปความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
"ความเคารพความอ่อนน้อมนี้ถ้าจะพิจารณากันในแง่สังคมก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย  เพราะเป็นระเบียบวินัยที่ดีงามของคนเรา  เป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะ  ก่อให้เกิดความสามัคคีและรักษาสามัคคีไว้ได้  เพราะเป็นเหตุให้รักใคร่เมตตากรุณาต่อกัน  ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าการแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อกันนั้นต้องแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงจะบังเกิดผลดี"

     ก. ความเคารพความอ่อนน้อมสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
     ข. ความเคารพความอ่อนน้อมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
     ค. ความเคารพความอ่อนน้อมเป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่คณะ
     ง. ความเคารพความอ่อนน้อมที่แสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจจะบังเกิดผลดีต่อสังคม


๔. ย่อความคืออะไร
     ก. การนำประโยคสำคัญๆ ของเรื่องมาเรียงติดต่อกัน
     ข. การจับใจความสำคัญของเรื่องด้วยโวหารของเจ้าของความเดิม
     ค. การจับใจความสำคัญของเรื่องด้วยโวหารของเจ้าของผู้ย่อเอง
     ง. คือรูปแบบการเขียนที่มีคำนำเป็นสาระสำคัญของข้อความ