โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
“เขียนย่อความ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนย่อความ							เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๑. เขียนย่อความได้อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้
      ๑. ความหมายของการย่อความ
      ๒. รูปแบบการย่อความประเภทต่างๆ
      ๓. หลักเกณฑ์การเขียนย่อความ
      ๔. ตัวอย่างการเขียนย่อความ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๑. เขียนย่อความได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนอ่านความเรียงสั้นๆ  จากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  ตัวอย่าง การย่อความ
      ๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงการย่อข้อความที่อ่านเปรียบเทียบกับตัวอย่างตามเอกสาร
      ๓. นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์, รูปแบบและตัวอย่างการเขียนย่อความจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ย่อความ
      ๔. นักเรียนสรุปหลักเกณฑ์, รูปแบบและตัวอย่างการเขียนย่อความ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานการย่อความ


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ตัวอย่างการย่อความ
      ๓. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ย่อความ