โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๐-๓๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนสะกดคำ			เวลา  ๘   คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๘. เขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง


สาระการเรียนรู้       ในการเขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนั้น  มีหลักดังนี้
๑. การเขียนคำที่ออกเสียงสระ อะ
๒. การเขียนสระ ใอ, ไอ
๓. การเขียนคำที่ออกเสียง อำ
๔. การใช้ไม้ทัณฑฆาต
๕. การเขียนวรรณยุกต์
๖. การใช้ รร (ร หัน)
๗. การใช้ น ณ
๘. การใช้ไม้ไต่คู้
๙. การใช้ไม้ยมก
๑๐. การใช้ ซ และ ทร
จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๘. เขียนตัวสะกดได้ถูกต้อง

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
      ๓. ตอบข้อซักถามภายในกลุ่ม
      ๔. ทำแบบฝึกหัด
      ๕. ทบทวน/ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
      ๖. ทำแบบทดสอบหลังเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. สังเกตขบวนการกลุ่ม
      ๒. ตรวจผลงาน
      ๓. ประเมินจากแบบทดสอบ

แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องการเขียนตัวสะกดให้ถูกต้อง
      ๒. พจนานุกรม
      ๓. แบบทดสอบ
      ๔. แบบฝึกหัด