เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง การเขียนเรียงความ

 

องค์ประกอบของเรียงความ

การเขียนเรียงความ         จะต้องมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

๑. คำนำ    เป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเราต่อหัวข้อนั้นๆ

- กล่าวพอเป็นแนวให้ผู้อ่านรู้ว่าจะเริ่มเรื่องอย่างไร 

- อาจจะแสดงความคิดเห็นที่ผู้อ่านมองข้ามทำให้ผู้อ่านทึ่ง   แต่ต้องสัมพันธ์กับหัวข้อ ไม่ต้องเขียนยาว

- บางหัวข้ออาจจะให้นิยามคำจำกัดความหมายของสิ่งที่เป็นหัวข้อก็ได้  แต่ใช้น้อยมากเพราะจะไม่เด่น   บางครั้งอาจจะยกข้อความของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กล่าวเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ เป็นบทสนทนาสั้นๆ

- เป็นบทกลอน  สุภาษิต   คำพังเพย

- เป็นเนื้อเพลง

- เป็นปัญหาถามให้ผู้อ่านคิด

๒. เนื้อเรื่อง     ต้องพรรณนาแยกแยะ  โดยใช้โวหารบรรยายเป็นหลัก   และแทรกโวหารชนิดอื่นๆ เข้าไป

- ยกอุทาหรณ์หรือตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นจริง (สาธกโวหาร)  เพื่อให้ข้อความที่กล่าวมีน้ำหนัก

- อย่าเขียนลักษณะเป็นข้อๆ เหมือนการตอบคำถาม

- ควรมีไม่น้อยกว่า ๓-๔ ย่อหน้า (จำนวนตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้)

- มีการยกอุปมาอุปไมย (อุปมาโวหาร)

- เขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้

๓. สรุป     การสรุปคือ การลงท้ายหรือส่งท้ายเรื่อง   กระทำได้หลายวิธีคือ

- เป็นการเสนอข้อคิดขมวดท้ายเรื่อง

- เป็นการแสดงความคิดเห็นให้จบลงอย่างเด็ดขาด

- เป็นการเสนอความคิดบางอย่างที่คนอื่นยังไม่ทันคิด

- อาจจะจบด้วย  คำคม  สุภาษิต  คำประพันธ์ ข้อความที่ประทับใจแก่ผู้อ่าน

การวางโครงเรื่อง

ในการเขียนเรียงความทุกเรื่อง   ถ้าไม่วางโครงเรื่องจะทำให้หัวข้อสับสน  ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นไปตามลำดับความคิด (โครงเรื่องคือ  หัวข้อย่อยของหัวเรื่องที่ผู้เขียนต้องการเสนอแก่ผู้อ่าน)เมื่อได้โครงเรื่องแล้ว   สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ

           ๑. เรียงลำดับความสำคัญว่า  โครงเรื่องใดควรมาก่อนหลัง

๒. เขียนเน้อเรื่องให้สัมพันธ์กับโครงเรื่องแต่ละหัวข้อ   โดยไม่จำเป็นต้องเขียนชื่อโครงเรื่องลงไป

๓. โครงเรื่องแต่ละโครงเรื่อง    สามารถใช้ข้อความโวหารชนิดต่างๆ   บรรยาย  พรรณนา หรือยกตัวอย่างได้ และโครงเรื่องหนึ่งๆ จะมีกี่ย่อหน้าก็ได้

 

ข้อควรระวังในการเขียนเรียงความ

๑. เขียนโดยใช้ลายมือที่อ่านง่าย   สะกดถูกต้อง ไม่สกปรก

๒. ย่อหน้าให้พอเหมาะกับเนื้อเรื่อง  และเริ่มย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นใจความใหม่

๓. ไม่ต้องมีครับ  ค่ะ  หรือเขียนในลักษณะการสนทนา ยกเว้นข้อความที่นำมาอ้างอิง ซึ่งอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ   “     “

๔. อย่าเขียนภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ

๕. อย่าเขียนตัวเลขเป็นข้อๆ แบบการตอบคำถาม

๖. อย่าเขียนข้อความลอยๆ โดยไม่มีการยกตัวอย่างประกอบ  ถ้ามีโคลง  กลอน ควรนำมาประกอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

๗. อย่าใช้สำนวนพูด  เช่น   ไม่ได้ค่ะ  มีอะไรอีกหรือ

๘. ต้องวางโครงเรื่องก่อนทุกครั้ง

๙. คิดคำนำและสรุปให้ประทับใจและเหมาะกับเนื้อหา