โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
“เขียนเรียงความ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนเรียงความ							เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑๐. เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. องค์ประกอบของเรียงความ
      ๒. การวางโครงเรื่อง
      ๓. ข้อควรระวังในการเขียนเรียงความ
      ๔. ตัวอย่างการเขียนเรียงความ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑๐. เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเขียนเรียงความ
      ๓. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๖-๗ คน
      ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องจากตัวอย่างเรียงความเรื่อง  การประหยัด
      ๕. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกรายงานผลการวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่องจากตัวอย่างเรียงความ
      ๖. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายติชมผลการรายงานของแต่ละกลุ่ม


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเขียนเรียงความ
      ๓. ตัวอย่างเรียงความเรื่อง  การประหยัด
      ๔. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม