แบบทดสอบ เรื่อง  เขียนเล่าเรื่อง

 ๑) ข้อใดที่ทำให้การเขียนเล่าเรื่องมีความสนุก  น่าอ่าน  น่าติดตาม
 ก. ใช้ถ้อยคำสำนวนตลก
 ข. ใช้โวหารเทศนาโวหาร
 ค. ใช้ถ้อยคำก่อให้เกิดความเป็นกันเอง
 ง. ใช้ศัพท์สำนวนทางวรรณศิลป์

 ๒) ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
 ก. ผู้ร้ายพยายามขัดขืนไม่ให้ตำรวจจับ
 ข. วันนี้โชคไม่ดีเลยทำอะไรดูขัดข้องไปหมด
 ค. เขาจะไปก็ให้เขาไปเถอะ  อย่าขัดขวางเขาเลย
 ง. เขากับฉันมีความเห็นขัดคอกันเสมอ

 ๓) จุดสุดยอดของเรื่องเล่าควรอยู่ตอนใดของเรื่อง
 ก. ตอนต้น
 ข. ตอนกลาง
 ค. ตอนจบ
 ง. ตอนใกล้จบ