โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖๑ (เขียนเล่าเรื่อง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนเล่าเรื่อง							เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๙. เขียนเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. จุดประสงค์ของการเขียนเล่าเรื่อง
      ๒. ลักษณะของการเล่าเรื่องที่ดี
      ๓. วิธีการเขียนเล่าเรื่อง


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๙. เขียนเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. นักเรียนคนหนึ่งออกมาเล่าเรื่อง
      ๓. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การเขียนเล่าเรื่อง
      ๔. นักเรียนสรุปสาระสำคัญจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การเขียนเล่าเรื่อง
      ๕. อภิปราบสรุปเรื่องการเขียนเล่าเรื่อง


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเขียนเล่าเรื่อง
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล