แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
เรื่องการเขียนรายงาน


เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  (เลื่อนเม้าท์ทับข้อความที่เลือก สีแดง ถูก)

๑. รายงานเชิงวิชาการควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงตามลำดับอย่างไร
     ก. ปกนอก สารบัญ คำนำ บทนำในส่วนเนื้อหา
     ข. ปกนอก คำนำ สารบัญ บทนำในส่วนเนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก
     ค. ปกนอก คำนำ สารบัญ บทนำในส่วนเนื้อหา ภาคผนวก บรรณานุกรม
     ง. ปกนอก สารบัญ คำนำ บทนำในส่วนเนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก
๒. ปกนอกของรายงานทางวิชาการ ควรเรียงลำดับอย่างไร
     ก. ชื่อเรื่อง ชื่อรายวิชา ชื่อผู้ทำรายงาน ชั้นเรียน ปีการศึกษา ภาคการศึกษา
     ข. ชื่อเรื่อง ชื่อรายวิชา ชื่อผู้ทำรายงาน ชั้นเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
     ค. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำรายงาน ชั้นเรียน ชื่อรายงาน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
     ง. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำรายงาน ชื่อรายวิชา ชั้นเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา
๓. ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
     ก. กำหนดหัวเรื่องและขอบเขต กำหนดโครงเรื่องที่แน่นอน สำรวจแหล่งข้อมูล รวบรวมและบันทึกข้อมูล เรียบเรียงรายงาน
     ข. สำรวจแหล่งข้อมูล รวบรวมและบันทึกข้อมูล กำหนดหัวข้อเรื่องและขอบเขต กำหนดโครงเรื่องคร่าวๆ วางโครงเรื่องที่แน่นอน เรียบเรียงรายงาน
     ค. กำหนดหัวเรื่องและขอบเขต กำหนดโครงเรื่องคร่าวๆ สำรวจแหล่งข้อมูล รวบรวมและบันทึกข้อมูล กำหนดโครงเรื่องที่แน่นอน เรียบเรียงรายงาน
     ง. สำรวจแหล่งข้อมูล รวบรวมและบันทึกข้อมูล กำหนดหัวข้อเรื่องและขอบเขต วางโครงเรื่องที่แน่นอน เรียบเรียงรายงานฉบับร่าง ปรับปรุงแก้ไขรายงาน