โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙
เขียนรายงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง เขียนรายงาน							เวลา  ๒  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๘. เขียนรายงานถูกต้อง  ตรงตามจุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
      ๑. รูปแบบรายงาน
      ๒. การเขียนรายงาน


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๘. เขียนรายงานถูกต้อง  ตรงตามจุดประสงค์

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖ คน
      ๒. แต่ละกลุ่มศึกษา, อภิปรายสรุปความจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเขียนรายงาน
      ๓. กลุ่มกำหนดเค้าโครงเรื่องในการเขียนรายงาน  กลุ่มละ ๑ เรื่อง
      ๔. ตัวแทนกลุ่มรายงานผลการสรุปหน้าชั้นเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การเขียนรายงาน
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม