โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๘-๕๔ ขุนช้างขุนแผน (ตอนพลายงามพบพ่อ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน                                      เวลา  ๗  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๗. ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้


สาระการเรียนรู้
      ขุนช้างขุนแผน (ตอนพลายงามพบพ่อ)


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๗. ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้


กระบวนการเรียนรู้
      ๑. ฟังเทปบันทึกเสียงทำนองเสนาะ  การขับเสภา
      ๒. อ่านทำนองเสนาะตามแถบบันทึกเสียง
      ๓. อ่านทำนองเสนาะจากเนื้อเรื่อง
      ๔. ถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่อง
      ๕. ค้นหาความหมายของศัพท์จากพจนานุกรมและจดบันทึกลงสมุด
      ๖. รายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ตามงานกลุ่ม
      ๗. ทำแบบฝึกหัด
      ๘. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. สังเกตการอ่านทำนองเสนาะ
      ๒. ตรวจผลงาน


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. เทปบันทึกเสียง  ทำนองเสนาะการขับเสภา
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน
      ๓. พจนานุกรม