ภาษาไทย ๓๓๑๐๑
ขุนช้างขุนแผน (ตอนพลายงามพบพ่อ)

  คลิกเมาส์ที่หัวเรื่องที่ต้องการศึกษา   เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปบนหัวเรื่อง   ตัวอักษรจะเปลี่ยนสี   แสดงว่า  หัวเรื่องนั้นๆ   สามารถเชื่อมโยงไปยังที่อื่นๆ ได้....  

แผนการจัดการเรียนรู้
จากนำเรื่อง