เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง  คุณลักษณะของบทร้อยกรองที่ดี


            บทร้อยกรองที่ดี   ควรประกอบด้วยคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง      ดังต่อไปนี้

            ๑. ให้ความรู้  อาจเป็นการสะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม  ประเพณี   ฯลฯ   ในช่วงสมัยที่กวีได้เขียนบทร้อยกรองนั้นๆ

            ๒. ให้ความคิด  ได้แง่คติธรรม ปรัชญาหรือแนวคิดที่คมคายลึกซึ้ง

            ๓. มีความไพเราะ  ประกอบด้วยแง่งามของภาษา  ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กวีใช้กลวิธีต่างๆ ในการประพันธ์   เช่น

                      - การเล่นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรภายในวรรค

                       - การเลียนเสียงธรรมชาติ  เช่น   เสียงนกร้อง เสียงดนตรี   เป็นต้น

            ๔. มีการเปรียบเทียบ  ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

            ๕. ให้ภาพพจน์เด่นชัด  ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามได้ง่าย

            ๖. แสดงอารมณ์ต่างๆ เด่นชัด  เช่น   เศร้า  โศก   เป็นต้น