ใบกิจกรรม
เรื่องท่องจำบทประพันธ์


เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑.    "เสียงยุงชิมรุมกัดปัดเปรียะประ เสียงผัวะผะพึบพับปึบปับแปะ"
          ข้อความข้างต้นนี้เด่นในแง่ใด
     ก. การเล่นเสียงและจังหวะ
     ข. สัมผัส
     ค. ความหมาย
     ง. การใช้คำดี


๒. คุณค่าของงานประพันธ์ด้านวรรณศิลป์ ควรพิจารณาในด้านใด
     ก. เป็นงานประพันธ์ที่มีเหตุผลเชื่อถือได้
     ข. เป็นงานประพันธ์ที่ยึดแนวคุณธรรมและศีลธรรมอันดี
     ค. เป็นงานประพันธ์ที่ยึดความไพเราะเป็นใหญ่
     ง. งานประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำไพเราะ ให้ความสะเทือนอารมณ์และให้สารที่มีความคิดสร้างสรรค์


๓. เรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" มีรูปแบบการเขียนแบบใด
     ก. กลอนสุภาพ
     ข. กลอนบทละครรำ
     ค. กลอนบทละครร้อง
     ง. กลอนขับลำนำ


๔. เรื่อง "ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ" แต่งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
     ก. ใช้ขับเสภา
     ข. ใช้แสดงละครพูด
     ค. ใช้ประกอบบทจับระบำ
     ง. ใช้แสดงละครร้อง


๕.      "บุราณท่านสมมติมนุษย์นี้      ยากแล้วมีใหม่สำเร็จถึงเจ็ดหน
      ที่ทุกข์โศกโรคร้อนค่อยผ่อนปรน  คงจะพ้นโทษทัณฑ์ไม่บรรลัย"

            ข้อความนี้ผู้พูดมีจุดประสงค์ในการพูดอย่างไร
     ก. พูดด้วยความสงสาร
     ข. พูดเพื่อสั่งสอน
     ค. พูดให้ความหวัง
     ง. พูดตำหนิ