โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
“ท่องจำบทประพันธ์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง ท่องจำบทประพันธ์							เวลา  ๘  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๗. ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้

สาระการเรียนรู้
      ๑. ลักษณะบทร้อยกรองที่ดี
      ๒. บทประพันธ์ที่ไพเราะ


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๗. ท่องจำบทประพันธ์ที่ชอบได้

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความไพเราะในบทประพันธ์ที่ยกเป็นตัวอย่าง
      ๒. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  คุณลักษณะของบทร้อยกรองที่ดี
      ๓. นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่อง  บทประพันธ์ที่ไพเราะ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ใบกิจกรรม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง คุณลักษณะของบทร้อยกรองที่ดี
      ๓. ใบกิจกรรมเรื่อง  บทประพันธ์ที่ไพเราะ