เอกสารประกอบการเรียน ท ๓๓๑๐๑
“คำศัพท์จากเรื่องรามเกียรติ์”
   
      แปลความหมายของศัพท์ต่อไปนี้      ชี้เมาส์บนคำศัพท์นั้นๆ  เป็นการเฉลย...  

	๑. ไสยาสน์	๒. อาสน์		๓. รูจี		๔. โสมมนัสสา	๕. อสุรา
๖. กร ๗. ปัจฉิมราตรี ๘. ภาณุมาศ ๙. ประภัสสร ๑๐. อัมพร
๑๑. สกุณา          ๑๒. สำเนียง ๑๓. สนั่น ๑๔. โสรจสรง ๑๕. ทรงเครื่อง
๑๖. อร่าม          ๑๗. ดวงแข ๑๘. สุวรรณพลับพลา  ๑๙. อัษฏาทศมงกุฎ   ๒๐. รุทร
๒๑. ดาษดา      ๒๒. ประนมกร ๒๓. บัญชา ๒๔. ประกาศิต ๒๕. โยธา
๒๖. วานร          ๒๗. บังคมคัล ๒๘. สุบรรณ ๒๙. พยุหบาตร ๓๐. เศียร
๓๑. ปักษา          ๓๒. สกุณี ๓๓. กระบินทร์ ๓๔. ปักษี            ๓๕. มนตรี
๓๖. กระบี่          ๓๗. บทจร ๓๘. สรง ๓๙. ชลธาร ๔๐. อโนดาด
๔๑. สุคนธ์          ๔๒. กุสุมาศ ๔๓. สนับเพลา ๔๔. อลงการ ๔๕. ภูษิต
๔๖. เทเวศร์ ๔๗. พรรณราย ๔๘. ฉลององค์ ๔๙. กุดั่น            ๕๐. สังวาล
๕๑. วรรณ          ๕๒. มรกต ๕๓. เนาวรัตน์ ๕๔. กุณฑล ๕๕. อรชร
๕๖. ลีลาศ          ๕๗. ดำเนิน ๕๘. พานรินทร์ ๕๙. สุริยวงศ์ ๖๐. อลงกรณ์
๖๑. ประไพ ๖๒. ประพาส ๖๓. บัลลังก์ ๖๔. จำรัส          ๖๕. สินธพ
๖๖. ลำพอง ๖๗. ฤทธี ๖๘. ประณต ๖๙. ประนมหัตถ์ ๗๐. ธงฉาน
๗๑. กังสดาล ๗๒. โกลา           ๗๓. พันลึก ๗๔. ยาตรา ๗๕. เมาลี
๗๖. ราวี ๗๗. ยักษี ๗๘. อสุรศักดิ์ ๗๙. ไพร            ๘๐. นิมิต
๘๑. วิหค ๘๒. ดง ๘๓. สีหนาท ๘๔. มี่ ๘๕. กุมภัณฑ์
๘๖. พิฆาต ๘๗. อาสัญ ๘๘. สาลวัน ๘๙. เกศี ๙๐. โลมา
๙๑. ลมประลัยกาล ๙๒. สารถี          ๙๓. วิปริต ๙๔. อินทรีย์ ๙๕. เทวษ
๙๖. พักตร์          ๙๗. ลักขณา ๙๘. วิลาวัณย์ ๙๙. มาศ ๑๐๐. อสุรี
๑๐๑. เทวัญ ๑๐๒. สุธาดล ๑๐๓. ปถพี ๑๐๔. พิสิจ ๑๐๕. อัชฌาสัย
๑๐๖. กิจจา ๑๐๗. จินดา ๑๐๘. ไพรี           ๑๐๙. บุราณ ๑๑๐. โอฬาร
๑๑๑. ไตรจักร ๑๑๒. สาธารณ์ ๑๑๓. ชนม์ ๑๑๔. ปรานี ๑๑๕. พาที
๑๑๖. พสุธา ๑๑๗. ธาตรี ๑๑๘. พิศวาส ๑๑๙. ไฟกัลป์ ๑๒๐. รถา
๑๒๑. ราตรี ๑๒๒. ปราณ ๑๒๓. ไอศวรรย์ ๑๒๔. ประเวณี ๑๒๕. ทศพิธ
๑๒๖. เวรา          ๑๒๗. นคเรศ ๑๒๘. นาถา ๑๒๙. พระอัยกา ๑๓๐. จลาจล