โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ (รามเกียรติ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง รามเกียรติ์			เวลา  ๖   คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๘. อ่านวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแสดงความคิดเห็น  วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล


สาระการเรียนรู้
      เรื่องรามเกียรติ์


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๘. อ่านวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแสดงความคิดเห็น  วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล


กระบวนการเรียนรู้
      ๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. อ่านทำนองเสนาะจากการฟังแถบบันทึกเสียง
      ๓. ถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่อง
      ๔. ค้นหาความหมายของศัพท์จากพจนานุกรมและจดบันทึกลงสมุด
      ๕. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
      ๖. ทำแบบทดสอบหลังเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. สังเกตการอ่านทำนองเสนาะ
      ๒. ตรวจผลงาน
      ๒. ประเมินจากแบบทดสอบ


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แถบบันทึกเสียง  ทำนองเสนาะการอ่านกลอนบทละคร
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  ลำดับที่ ๔
      ๓. พจนานุกรม