เอกสารประกอบการเรียน ท ๓๓๑๐๑ (๖)


      กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  มีอยู่ในหนังสือประชุมกาพย์เห่เรือ  พระราชนิพนธ์นี้ผู้ใหญ่เล่าว่า  ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อชมฝีมือในการทำอาหารของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เมื่อครั้งยังเป็นพระเจ้าหลานเธอ  เพราะแต่งเครื่องเสวยไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือน  พระราชนิพนธ์นี้ใช้เวลาเสด็จประพาส มิได้เป็นทางการ


      แปลความหมายของศัพท์ต่อไปนี้      ชี้เมาส์ตรงคำศัพท์ เป็นการเฉลย...  
๑. ยี่หร่า
๒. โอชา
๓. รางชาง
๔. ประทิ่น
๕. เสวย
๖. รมย์
๗. เสาวคนธ์
๘. ยล
๙. นิทร
๑๐. อาวรณ์
๑๑. แด
๑๒. แกงขม
๑๓. ลูกเอ็น
๑๔. ทรวง
๑๕. เรียม
๑๖. เคร่า