โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ (กาพย์เห่เรือ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน						เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๘. อ่านวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแสดงความคิดเห็น  วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล


สาระการเรียนรู้
      กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๘. อ่านวรรณกรรมได้อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแสดงความคิดเห็น  วินิจฉัยเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล


กระบวนการเรียนรู้
      ๑. อ่านทำนองเสนาะจากการฟังเทปบันทึกเสียง
      ๒. ถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่อง
      ๓. ค้นหาความหมายของศัพท์จากพจนานุกรมและจดบันทึกลงสมุด
      ๔. รายงานเกี่ยวกับอาหารจากการมอบหมายตามกลุ่ม
      ๕. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. สังเกตการอ่านทำนองเสนาะ
      ๒. ตรวจผลงาน


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. เทปบันทึกเสียง  ทำนองเสนาะการอ่านกาพย์เห่เรือ
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  ลำดับที่ ๖
      ๓. พจนานุกรม