ใบกิจกรรม เรื่อง  การอ่านบทร้อยกรอง

 ๑) ข้อใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านโคลงสี่ภาพได้เหมาะสมที่สุด
 ก. จากมา/มาลิ่วล้ำ/ ลำบาง
 ข. บางยี่/เรือราพราง/ พี่พร้อง
 ค. เรือแผงช่วย/พานาง/ เมียงม่าน/มานา
 ง. บางบ่/รับคำคล้อง/ คล่าวน้ำ/ตาคลอ

 ๒) ข้อใดอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง
 ก. พระสมุทรสุดลึกล้นคณนา   คณนา  อ่านว่า  คะ-นะ-นา
 ข. ภายในย่อมรสา  เอมโอช   รสา  อ่านว่า  รด-สา
 ค. ภุมราอยู่ไกลสถาน   นับโยชน์  ก็ดี   ภุมรา  อ่านว่า  พุ-มะ-รา
 ง. คือสัปปุรุษสอนตาม   ง่ายแท้  สัปปุรุษ   อ่านว่า  สัป-ปุ-หรุด

 ๓) "เมื่อมองกะคลองเนตร   พิเคราะห์เขตอาณา
      ของไทยสิไพศา-   ลยะรอบประกอบชล"
    คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไร
 ก. เนด,   เข-ตะ
 ข. เนด,   เขด-ตะ
 ค. เนด-ตะ-ระ,   เข-ตะ
 ง. เนด-ตะ-ระ,   เขต-ตะ

 ๔) ข้อใดผู้อ่านจะต้องอ่านออกเสียงกระแทกกระทั้น  ห้วนๆ จะได้อารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
 ก. เจ้าพลายงามคร้านพรั่นขยันหยุด   ความกลัวสุดแสนกลัวตัวเป็นหนู
 ข. ทองประศรีตีอกชกผางผาง   ทุดอ้ายช้างชาติข้าอ้ายหน้าขน
 ค. แล้วเมียงมองย่องดอดเข้าลอดรั้ว   ค่อยแฝงตัวขึ้นบนต้นมะยม
 ง. พระสุริยาสายัณห์ลงไรไร   เหมือนจิตใจเจ้าจะขาดลงรอนรอน