แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน เรื่อง  การอ่านบทร้อยกรอง

 ๑) ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้อง
 ก. ก้อยกุ้งปรุง/ประทิ่น/    วางถึงลิ้น/ดิ้นแดโดย
    รสทิพย์หยิบ/มาโปรย/    ฤๅจะเปรียบ/เทียบทันขวัญ
 ข. ก้อยกุ้ง/ปรุงประทิ่น/    วางถึงลิ้น/ดิ้นแดโดย
    รสทิพย์หยิบ/มาโปรย /    ฤๅจะ/เปรียบเทียบ/ทันขวัญ
 ค. ก้อยกุ้ง/ปรุงประทิ่น/    วางถึงลิ้น/ดิ้นแดโดย
    รสทิพย์หยิบ/มาโปรย    ฤๅจะเปรียบ/เทียบทันขวัญ
 ง. ก้อยกุ้ง/ปรุงประทิ่น/    วางถึงลิ้น/ดิ้นแดโดย
    รสทิพย์/หยิบมาโปรย /    ฤๅจะเปรียบ/เทียบทันขวัญ

 ๒) ข้อใดผู้อ่านจะต้องอ่านออกเสียงกระแทกกระทั้น  ห้วนๆ  จะได้อารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
 ก. เจ้าพลายงามคร้านพรั่นขยันหยุด    ความกลัวสุดแสนกลัวตัวเป็นหนู
 ข. ทองประศรีตีอกชกผางผาง    ทุดอ้ายช้างชาติข้าอ้ายหน้าขน
 ค. แล้วเมียงมองย่องดอดเข้าลอดรั้ว    ค่อยแฝงตัวขึ้นบนต้นมะยม
 ง. พระสุริยาสายัณห์ลงไรไร    เหมือนจิตใจเจ้าจะขาดลงรอนรอน

 ๓) เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน    เป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลใด
 ก. รัชกาลที่ ๑
 ข. รัชกาลที่ ๒
 ค. รัชกาลที่ ๓
 ง. รัชกาลที่ ๔

 ๔) "พิศห่อเห็นรางชาง    ห่างห่อหวนป่วนใจโหย"
    "รางชาง"  แปลว่าอะไร
 ก. น่าชิม
 ข. สวยงาม
 ค. น่าเศร้าใจ
 ง. น่ารับประทาน