โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ (อ่านร้อยกรอง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง อ่านร้อยกรอง							เวลา  ๓  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๕. อ่านออกเสียงทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

สาระการเรียนรู้
      ๑. การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
      ๒. หลักการอ่านร้อยกรอง


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๕. อ่านออกเสียงทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนฝึกอ่านร้อยกรองตามแถบบันทึกเสียง
      ๒. นักเรียนจับคู่  ฝึกอ่านร้อยกรอง  ตามเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  อ่านกลอนสุภาพ  โดยผลัดกันประเมินผลตามแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
      ๓. นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่องอ่านบทร้อยกรอง


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. ประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
      ๓. ใบกิจกรรม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
      ๓. แถบบันทึกเสียง
      ๔. ใบกิจกรรม