แบบทดสอบ เรื่อง  อ่านออกเสียงร้อยแก้ว

 ๑) การเปล่งเสียงอ่านระดับเดียวกันตลอดไป  ทำให้เกิดผลอย่างไร
 ก. ทำให้ฟังเข้าใจยาก
 ข. ทำให้ผู้ฟังเบื่อเร็ว
 ค. ทำให้ผู้เปล่งเสียงเหนื่อยเร็ว
 ง. ทำให้ผู้เปล่งเสียงไม่เหนื่อยเร็ว

 ๒) ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนถูกต้อง
 ก. ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย/ ที่รวมกันเป็นไตรรัตนานุภาพ/ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย/ ประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม
 ข. ขออานุภาพ/ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย/ ที่รวมกันเป็นไตรรัตนานุภาพได้โปรดดลบันดาลให้/ ท่านทั้งหลาย/ ประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม
 ค. ขออานุภาพ/ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย/ ที่รวมกัน/ เป็นไตรรัตนานุภาพได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย/ ประสบความเจริญงอกงาม/ ไพบูลย์ในธรรม
 ง. ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย/ ที่รวมกันเป็น/ ไตรรัตนานุภาพได้โปรดดลบันดาลให้/ ท่านทั้งหลาย/ ประสบความเจริญงอกงาม/ ไพบูลย์ในธรรม

 ๓) "นี่นะเธอ  นายนั่นไม่ได้เชยเฉพาะรูปร่างท่าทางหรอกนะ  แต่เชยแม้กระทั่งชื่อด้วย...รู้มั้ย  เขาชื่อว่า...ทองชุบ"
    ข้อความนี้ควรอ่านใส่อารมณ์และใช้น้ำเสียงแสดงอารมณ์ใด
 ก. ขบขัน
 ข. ดูถูก
 ค. รังเกียจ
 ง. ประหลาดใจ