เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง


            หลักการอ่านออกเสียง

            ๑. การออกเสียง   ควรให้ดังพอเหมาะกับจำนวนผู้ฟัง   ตอนใดเน้นเสียง  เสียงเบา  เสียงอ่อนโยน  เสียงเศร้า  เสียงธรรมชาติ ฯลฯ   ก็ควรทำเสียงให้เป็นไปในทำนองนั้น   เพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับเรื่องราวในตอนนั้นๆ

            ๒. ต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน  ถูกต้อง  ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป   ไม่ดังหรือค่อยเกินไป

            ๓. ต้องอ่านให้ถูกวรรคตอน   รู้จักทอดเสียงให้ตรงกับความหมายของข้อความที่อ่าน

            ๔. ต้องอ่านให้เหมือนเสียงพูดธรรมดาในตอนดำเนินเรื่อง  หรือบรรยายความทั่วๆ ไป

            ๕. ไม่อ่านตก  เติมข้อความจากต้นฉบับ

            ๖. สำเนียงต้องไม่แปร่งหรือเพี้ยนไปตามภาษาถิ่น

            ๗. ต้องอ่านเน้นเสียงให้เหมือนเหตุการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด   รู้จักวางจังหวะเสียงไว้ตามระยะที่ถูกต้อง

            ๘. ขณะอ่านต้องใช้ไหวพริบจับใจความ  คิดตามและรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องที่อ่าน   อย่าสักแต่ว่าอ่าน   อ่านใจลอย

            ๙. ต้องกวาดสายตาไปก่อนที่จะอ่านข้อความของแต่ละตอน  เพื่อมิให้การอ่านต้องชะงักไม่ติดต่อกัน    มีสมาธิอย่าห่วงหน้าพะวงหลังจะเป็นเหตุให้อ่านตะกุกตะกัก  ไม่ราบรื่นน่าฟัง