โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ (อ่านออกเสียงร้อยแก้ว)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง อ่านออกเสียงร้อยแก้ว							เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๔. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง  ชัดเจน  ตามอักขรวิธี  ตรงตามประเภทของสาร

สาระการเรียนรู้
      ๑. หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
      ๒. การออกเสียงตัว  ร  ล
      ๓. การออกเสียงตัวควบกล้ำและการเว้นวรรคตอน
      ๔. เนื้อเรื่องสมเด็จเจ้าแตงโม


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๔. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง  ชัดเจน  ตามอักขรวิธี  ตรงตามประเภทของสาร

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖ คน
      ๒. แต่ละกลุ่มศึกษา, อภิปรายสรุปความจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
      ๓. ตัวแทนกลุ่มรายงานผลการสรุปหน้าชั้นเรียน
      ๔. อภิปรายสรุปถึงหลักการอ่านออกเสียง


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
      ๔. แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานกลุ่ม