แบบทดสอบ เรื่อง  การพูดในโอกาสต่างๆ

 ๑) การกล่าวแสดงความยินดีจะขาดลักษณะใดไม่ได้
 ก. การพูดชมเชย
 ข. การพูดเสนอแนะ
 ค. การพูดให้คิด
 ง. การพูดให้กำลังใจ

 ๒) ข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการพูดแนะนำผู้อื่น
 ก. วุฒิการศึกษา
 ข. ความสนใจพิเศษ
 ค. ตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน
 ง. ความสามารถหรือความถนัดพิเศษ

 ๓) ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดในการอำลาในโอกาสพ้นหน้าที่
 ก. ขอบใจเพื่อนร่วมงาน
 ข. แนะแนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้รับหน้าที่ใหม่
 ค. กล่าวถึงความเหมาะสมของผู้รับหน้าที่ใหม่
 ง. แสดงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือแก่ผู้รับหน้าที่ใหม่

 ๔) เมื่อเพื่อนสามารถสอบคัดเลือกได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ  ควรกล่าวอย่างไร  จึงจะรู้สึกว่าท่านยินดีกับความสำเร็จนั้นด้วยใจจริง
 ก. แม้จะไม่ใช่ตัวเก็ง   เธอก็ยอดมาก
 ข. ฉันว่าแล้วพอเขาไม่ไป  เธอต้องได้  ก็ได้จริงๆ
 ค. เธอนี่ม้ามืดจริงๆ  มาแซงทางโค้ง  วิ่งเข้าป้ายเลยนะ
 ง. ฉันว่าแล้วเชียว  ยังไงๆ เธอก็ต้องได้  เยี่ยมจริงๆ เลยเพื่อน