โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๓ (พูดในโอกาสต่างๆ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ							เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ชัดเจน  ถูกต้อง  เหมาะสม  ตรงตามจุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
       การพูดในโอกาสต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ชัดเจน  ถูกต้อง  เหมาะสม  ตรงตามจุดประสงค์

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนชมเทปโทรทัศน์ตัวอย่างการพูด เรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การกล่าวอวยพร การกล่าวต้อนรับ เป็นต้น
      ๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงข้อดี-ข้อบกพร่องของการพูดจากการชมเทปโทรทัศน์
      ๓. นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม  จำนวน ๗ กลุ่ม
      ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสุ่มเลือกเรื่อง  การพูดในโอกาสต่างๆ จำนวน ๗ เรื่อง
      ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมบทเพื่อแสดงบทบาทสมมติ  จากหัวข้อการพูดที่สุ่มได้  โดยให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดง
      ๖. สรุปเรื่องการพูดในแต่ละโอกาส


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม


          [t305_03001]