แบบทดสอบ เรื่อง  การพูดอธิบาย

 ๑) การอธิบายคืออะไร
 ก. การชี้แจงสิ่งต่างๆ
 ข. การไขความสิ่งต่างๆ
 ค. การทำให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งต่างๆ
 ง. การชี้แจงปรากฏการณ์ต่างๆ

 ๒) ถ้าท่านจะอธิบายเรื่องใดก็ตามให้ผู้อื่นฟัง  จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของท่านคืออะไร
 ก. ให้ผู้ฟังเข้าใจ
 ข. ให้ผู้ฟังเชื่อถือ
 ค. ให้ผู้ฟังเห็นด้วย
 ง. ให้ผู้ฟังคล้อยตาม

 ๓) ถ้าต้องการอธิบายวิธีทำขนมเค้ก  ควรใช้กลวิธีแบบใด
 ก. การอธิบายตามลำดับขั้น
 ข. การเปรียบเทียบความเหมือน
 ค. การใช้ตัวอย่าง
 ง. การใช้ภาพประกอบ