โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓๙ (พูดอธิบาย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การพูดอธิบาย							เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๒. พูดอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม


สาระการเรียนรู้
      ๑. ความหมายของการอธิบาย
      ๒. แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพในการอธิบาย
      ๓. การเตรียมเรื่องที่จะพูดอธิบาย
      ๔. กลวิธีในการพูดอธิบาย


จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๒. พูดอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายการพูดจากการชมเทปโทรทัศน์ถึงการลำดับ  ขั้นตอนในการพูดอธิบาย
      ๒. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การพูดอธิบาย
      ๓. นักเรียนพูดสรุปความจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  การพูดอธิบาย  จากการสุ่มเลือกของครูหรือด้วยความสมัครใจ


การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การพูดอธิบาย
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
      ๔. เทปโทรทัศน์การพูดอธิบาย