แบบทดสอบ เรื่อง  ฟังข้อความ

 ๑) "เราไม่แย่งกันทำความดี  เพราะว่าความดีนี้ไม่ต้องแย่งกัน  ความดีนี้ทุกคนทำได้เพราะความดีนี้ทำแล้วก็ดี  ตามคำว่าดีนี้ทั้งนั้น  ฉะนั้นถ้าช่วยกันทำดี  ความดีนั้นก็จะใหญ่โต  จะดียิ่งดีเยี่ยม"
    ใจความสำคัญ  คือข้อใด
 ก. เราต้องไม่แย่งกันทำความดี
 ข. ถ้าช่วยกันทำดี  จะดีอย่างยอดเยี่ยม
 ค. ความดีนี้ทุกคนทำได้
 ง. ความดีนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำ

 ๒) ทักษะการฟังมีความสำคัญแก่บุคคลใดมากที่สุด
 ก. นักเรียนนักศึกษา
 ข. พนักงานรับโทรศัพท์
 ค. เลขานุการจดบันทึกการประชุม
 ง. กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง

 ๓) ข้อใดเป็นความมุ่งหมายสำคัญของการฟัง
 ก. ฟังเพื่อการเรียนรู้
 ข. ฟังเพื่อให้เกิดวิจารณญาณ
 ค. ฟังเพื่อพัฒนาอารมณ์  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 ง. ถูกทุกข้อ

 ๔) หลักการฟังที่ดีข้อใดสำคัญที่สุด
 ก. ฟังโดยมีสมาธิ
 ข. ฟังโดยไม่มีอคติ
 ค. ฟังโดยมีความพร้อม
 ง. ฟังให้ตรงความมุ่งหมาย

 ๕) คำกล่าวต่อไปนี้ผู้พูดต้องการให้ข้อคิดในเรื่องใด
    "ฉันเป็นฝ่ายถูกในขณะนี้  ฉันเป็นฝ่ายถูกมาตลอด  ฉันดำเนินชีวิตมาด้วยวิธีนี้   และถ้าฉันต้องการก็อาจจะได้ดำเนินชีวิตไปอีกวิธีหนึ่ง  ฉันเลือกทำสิ่งนี้โดยที่ฉันไม่ได้ทำสิ่งนั้น"
 ก. เสรีภาพ
 ข. เสมอภาค
 ค. ภราดรภาพ
 ง. ประชาธิปไตย

 ๖) ในการอภิปรายครั้งหนึ่งมีผู้เข้าฟังจำนวนมาก  ขณะกำลังดำเนินการอภิปราย  ผู้ฟังจะมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป  ผู้ฟังกลุ่มใดที่น่าตำหนิมากที่สุด
 ก. ผู้ฟังที่นั่งดูนาฬิกาบ่อยครั้ง
 ข. ผู้ฟังที่จับกลุ่มสนทนากัน
 ค. ผู้ฟังที่สวมแว่นดำแล้วแอบหลับ
 ง. ผู้ฟังที่ค่อยๆ ทยอยลุกออกไป

 ๗) ในกรณีที่ทรัพย์สินของโรงเรียนถูกขโมย  มีผู้ให้ความเห็นต่างกันเป็น  ๒  นัย  คือ
    ๑) การป้องกันของโรงเรียนหละหลวม  เป็นช่องทางให้ขโมยเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินได้สะดวก
    ๒) ประชาชนในละแวกนั้นมีฐานะยากจน  จึงเข้ามาขโมยด้วยความจำเป็นเพื่อความอยู่รอด
    ข้อแตกต่างของผู้พูดทั้งสองนี้  มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมในข้อใด
 ก. ความรู้
 ข. ประสบการณ์
 ค. ความเชื่อ
 ง. ค่านิยม

 ๘) สำนวนไทยในข้อใดแสดงถึงการฟังอย่างมีวิจารณญาณ
 ก. ฟังหูไว้หู
 ข. ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
 ค. ไปไหนมา  สามวาสองศอก
 ง. ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด