โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์      จังหวัดสมุทรปราการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ฟังข้อความ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	  วิชา ภาษาไทย ๓๓๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การฟังข้อความและเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  เวลา  ๔  คาบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      ๑. เมื่อฟังข้อความหรือเรื่องราวอย่างมีวิจารณญาณแล้วสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ฟังได้อย่างมีเหตุผล


สาระการเรียนรู้
      ๑. ความสำคัญของการฟัง

      ๒. ความมุ่งหมายในการฟัง

      ๓. ลักษณะการฟังที่ดี

จุดประสงค์การเรียนรู้
      ๑. ;เมื่อฟังข้อความหรือเรื่องราวอย่างมีวิจารณญาณแล้วสามารถวินิจฉัยเรื่องที่ฟังได้อย่างมีเหตุผล

กระบวนการเรียนรู้
      ๑. นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖ คน
      ๒. แต่ละกลุ่มศึกษา, อภิปรายสรุปความจากเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฟัง
      ๓. ตัวแทนกลุ่มรายงานผลการสรุปหน้าชั้นเรียน

การวัดผลและประเมินผล
      ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
      ๒. ผลงานกลุ่ม
      ๓. สังเกตการทำงานกลุ่ม


แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
      ๑. แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน
      ๒. เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การฟัง
      ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม