สื่อนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา  ท ๓๓๑๐๑ (ภาษาไทย)
ช่วงชั้นที่ ๓


จุดประสงค์การเรียนรู้   ทดสอบก่อนเรียน  ความนำ  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ  ผู้จัดทำ

หัวข้อเรื่อง
ฟังข้อความ
พูดในโอกาสต่างๆ
พูดอธิบาย
อ่านร้อยแก้ว
อ่านร้อยกรอง
อ่านวรรณกรรม
กาพย์เห่เรือ
รามเกียรติ์
ขุนช้างขุนแผน
ท่องจำบทประพันธ์
เขียนเรียงความ
เขียนย่อความ
จดหมายกิจธุระ
ถอดคำประพันธ์
แต่งคำประพันธ์
เขียนรายงาน
เขียนเล่าเรื่อง
เขียนโทรเลข
คำและกลุ่มคำ
ลักษณะคำไทย
เขียนตัวสะกด
อ่านจับความ
 
 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คำสมาส-สนธิ
คำสมาสมีสนธิ
ศึกทศกัณฐ์
เพลงหน้าพาทย์
สุภาษิต - คำพังเพย
ปริศนาคำทายที่เป็นคำประพันธ์
อ่านจับใจความ
พระไตรปิฎก

ผลงานนักเรียน
การคิดวิเคราะห์