:: แบบทดสอบโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ::

รู้จักการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล PowerPoint 2007

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยสามารถเลือกคำตอบได้ข้อละ 3 ครั้ง   แต่การตอบถูกครั้งแรกจะได้คะแนนมากที่สุดในข้อนั้นๆ