แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง  การอ่านจับใจความ

 ๑) "แม่งัด  คือ  สายธารน้ำสาขาสำคัญของแม่ปิงสายหนึ่ง  ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูงในเขตอำเภอพร้าวติดต่อกับอำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   เริ่มแรกแม่งัดไหลจากเหนือลงใต้  แล้วจึงไหลหักไปทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำปิงที่บริเวณบ้านช่อแล  อำเภอแม่แตง   รวมระยะทางยาวไกล  ๙๒  กิโลเมตร   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในลำน้ำแม่งัด  ท้องที่ตำบลอินทนิลและตำบลช่อแล   น้ำได้พัดพาทำลายฝายแม่งัดจนเสียหายใช้การไม่ได้   ชาวบ้านจึงขอให้ทางราชการซ่อมแซมฝายแม่งัดให้ใหม่  กรมชลประทานจึงมาสำรวจเพื่อซ่อมแซมให้ใหม่   แต่ในระหว่างนั้นเองชาวบ้านในตำบลช่อแล  ตำบลบ้านเป้าและตำบลแม่หอพระ   ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตอำเภอแม่แตงทั้งสิ้น  ได้ขอร้องให้กรมชลประทานสร้างฝายแม่งัดใหม่พร้อมทั้งขุดคลองส่งน้ำทั้งสองฝั่งแม่งัด  เพื่อส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขต  ๓  ตำบลดังกล่าว"
    ข้อใดเป็นสารที่สำคัญที่สุดในบทอ่านข้างบนนี้
 ก. แม่งัดคือสายธารน้ำสาขาหนึ่งของแม่ปิง
 ข. เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในลำน้ำแม่งัด
 ค. ควรสร้างหรือซ่อมแซมฝายแม่งัดที่เสียหายขึ้นใหม่
 ง. ชาวบ้านต้องการให้ทางการขุดคลองส่งน้ำทั้งสองฝั่งแม่งัด

 ๒) "การแข่งขันเรือยาวเท่าที่ทราบปรากฏว่ามีมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว  และเป็นประเพณีพื้นบ้านอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำลำคลองมาตลอด   โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยา   แล้วสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงยุคปัจจุบัน  ที่มักจะจัดให้มีการแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานสามัคคีในหน้าเทศกาลออกพรรษาหรือฤดูน้ำหลากและในงานบุญกุศลต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน  เป็นต้น"
 ก. การแข่งเรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
 ข. การแข่งเรือในเทศกาลออกพรรษาหรือฤดูน้ำหลาก
 ค. วิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำลำคลอง
 ง. ประเพณีการแข่งเรือที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ