แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  การอ่านจับใจความ

 ๑) "สินค้าจากผู้คนในเมืองภูเขามักเป็นของป่าและผลิตผลจากของป่าทั้งหลาย  เช่น  สีเสียด  ไม้ฝางและหนังสัตว์ที่ส่งลงไปเป็นสินค้าออกสำคัญที่ตลาดกรุงศรีอยุธยา  เป็นที่รู้กันในหมู่พ่อค้าชาวกรุงศรีอยุธยาว่าหนังกวางดีและราคาถูกนั้นต้องขึ้นมาหาที่เชียงใหม่  ในขณะที่พ่อค้าทางเชียงใหม่รับซื้อหม้อทองเหลืองฝีมือช่างยูนนานที่ส่งขายโดยพวกพ่อค้าชาวจีนฮ่อที่ขายส่งต่อต่อกันมาเป็นทอดๆ จากแถบเชียงแสน  เชียงรายไปลำพูนไปเชียงใหม่ที่สุดขายของป่าหมด  พ่อค้าจากเมืองในภูเขาที่จะซื้อสินค้าพวกเครื่องอุปโภคบริโภค  เช่น  ข้าวและเกลือ  รวมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ อย่างพวกผ้าและกระจกส่องหน้ากลับไป"
    ข้อใดเป็นสารที่สำคัญที่สุดในบทอ่านข้างบนนี้
 ก. การค้าภายในและนอกเมือง
 ข. การค้าขายระหว่างบนภูเขากับชาวกรุงศรีอยุธยา
 ค. ผลิตผลของป่าที่คนภูเขานำมาขายเป็นสินค้าออกที่สำคัญ
 ง. ผลิตผลของคนเมืองที่พ่อค้าชาวกรุงศรีอยุธยานำมาขาย

 ๒) "เราคงเคยเห็นธรรมชาติของฟ้าสลวยยามฝนตั้งเค้าเต็มไปด้วยพยับเมฆฝนท้องฟ้าดูหม่อนหมองมืดครึ้ม   กลุ่มเมฆฝนสีดำอ่อนและสีเทาบางและเทาหนาพัดผ่านโปรยปลิวเคลื่อนไปบนท้องฟ้า  บางคราวก็มองเห็นว่าสวยงามในทัศนะหนึ่ง   บางคราวก็มีฝนตกลงมาอย่างมากมาย   เมื่อฝนตกแล้ว  ท้องฟ้ากลับแจ่มใสและมีรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นเป็นรังสี  ๗  สีสวยงาม  โค้งตัดขอบฟ้าในทางตรงข้ามกับทิศที่ดวงอาทิตย์กำลังฉายแสงอยู่"
    ข้อใดเป็นสารที่สำคัญที่สุดในบทอ่านข้างบนนี้
 ก. สิ่งที่เห็นได้ตามธรรมชาติ
 ข. กลุ่มเมฆฝนบนท้องฟ้า
 ค. ท้องฟ้าย่อมแจ่มใสหลังเมฆฝน
 ง. ปรากฏการณ์ของรุ้งกินน้ำ