การอ่านจับใจความสำคัญ        การอ่านไม่ได้เป็นเพียงการรู้จักตัวอักษรและวิธีอ่าน   แต่ผู้อ่านยังต้องเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนมุ่งสื่อมาให้ด้วย   ผู้อ่านต้องจับสาระและความคิดสำคัญของเรื่อง  หยั่งรู้ความหมายอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำได้
 


elephant elephant elephant