การอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์


การวิเคราะห์  ได้แก่การอ่านเพื่อแยกแยะเรื่องราวของเรื่องนั้น  ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยๆ อะไรบ้าง

การวิจารณ์  คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์
ลักษณะของการวิเคราะห์
  next