การอ่านเพื่อเก็บความและตีความ

การอ่านประเภทนี้  ควรเก็บความสำคัญได้ทุกตอน
และสามารถแปลความและตีความข้อความแต่ละตอนได้อย่างถูกต้อง


วิธีอ่านที่ดีความปฏิบัติ  ดังนี้

            ๑. อ่านให้เร็ว  แต่รู้เรื่อง
            ๒. พยายามทำความเข้าใจข้อความให้ได้ทั้งหมด


โดยให้ความสนใจต่อเรื่องที่อ่าน  คือ  
next