::: การอ่าน :::๑. การอ่านเพื่อเก็บความและตีความ

๒. การอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์think-boy