เราอาจสรุปได้ว่า


"คำขวัญ"

เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

หน้าต่อไป