ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม

ความหมายของวรรณกรรม
 
ความหมายของวรรณคดี